Rozdział I — Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „AMICI”, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną..

§ 2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedziba władz mieści się w Poznaniu. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
 2. Stowarzyszenie zabrania:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  • przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

Rozdział II — Cele i sposoby działania

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest: 

 1. Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami,  
 2. Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców.
 3. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka,
 4. Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka. 
 5. Popieranie inicjatyw społecznych i innych działań zbieżnych z działalnością statutową stowarzyszenia,
 6. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
 7. Rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia.
 8. Działalność sportowa i rekreacyjna,
 9. Działalność kulturalna i artystyczna. 

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 1. W zakresie socjoterapii:
  • projektowanie, organizowanie i prowadzenie pomocy terapeutycznej dla dzieci
  • stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego funkcjonowania społecznego
  • psychoedukacja
 2. Pracę opiekuńczo wychowawcza z dziećmi w celu zapewnienia im odpowiednich warunków rozwoju, a w szczególności:
  • tworzenie bazy lokalowej „ŚWIETLICA JAK DOM”
  • zabezpieczanie im podczas zajęć podstawowych potrzeb życiowych
  • pomoc w realizacji obowiązków szkolnych
  • rozwijanie uzdolnień i umiejętności poprzez motywowanie do kreatywności
 3. Prowadzenie zajęć warsztatowych, treningowych i indywidualnych dla rodziców
 4. Doradztwo w sprawach kryzysowych i problemowych
 5. Współpraca z instytucjami;
  • szkoły
  • poradnie specjalistyczne
  • Opieka Społeczna
  • policja
  • sąd
 6. Tworzenie projektów i programów w celu jednoczenia się inicjatyw na rzecz rodzin różnych instytucji zajmujących się pomocą
 7. Podejmowanie ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się działalnością zbieżną z celami stowarzyszenia.
 8. Współpraca z organami władzy samorządowo – rządowej.
 9. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (psychologiczno- pedagogicznej i prawnej) rodzinom, a w szczególności dzieciom będącym w trudnej sytuacji życiowej, poprzez:
  • Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami, 
  • Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców.
  • Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka,
  • Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka,
  • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
  • Działalność sportową i rekreacyjną
  • Działalność kulturalną i artystyczną
 10. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia. 

§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział III — Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających. 

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Stowarzyszenie może również nadawać tytuł członka honorowego. Członkiem honorowym może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom oraz dla rozwoju stowarzyszenia. Godność tę nadaje Zarząd na wniosek co najmniej pięciu członków stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek. 

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
  • korzystać z majątku stowarzyszenia na uzgodnionych zasadach,
  • korzystać ze świadczeń wynikających z działalności stowarzyszenia,
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. uczestniczyć w pracy stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,
  4. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  5. dbać o jego dobre imię. 

§ 14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ma prawo:
  • brać udział w pracach stowarzyszenia i używać jego znaku na prawach określonych przez Zarząd,
  • korzystać z opinii i rekomendacji stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. 1, 4, 5.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest realizować zadeklarowane świadczenia na rzecz stowarzyszenia. 

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  • wykluczenia ze Stowarzyszenia w razie stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu. 
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3. 

Rozdział IV — Organy Stowarzyszenia

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna, 

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

§ 18
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający. 

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres jednego roku spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na trzy dni przed terminem zebrania.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
 5. zatwierdzanie budżetu stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze,
 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

Zarząd

§ 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Wiceprezes i członkowie.
 3. Każdy członek zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa, tj: oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5 oraz art. 23 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.))
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby przez Prezesa, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 

§ 23
Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. ustalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich i innych opłat oraz ulg i zwolnień od tych składek i opłat,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania jednorazowych zobowiązań przekraczających kwotę 20 000 zł, a jednorazowe decyzje poniżej tej kwoty podejmuje Prezes Zarządu. 
 7. powoływanie stałych i doraźnych komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością, niezależnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, którzy:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

§ 26
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

§ 27
W przypadkach określonych w § 25 pkt 2, 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

Rozdział V — Majątek i fundusze

§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
  • składki członkowskie, 
  • darowizny, zapisy i spadki, 
  • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
  • dochody z ofiarności publicznej,
  • dochody z nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 30

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wystarczająca jest reprezentacja jednoosobowa w osobie Prezesa Zarządu lub jeśli jednorazowe zobowiązanie finansowe przekracza kwotę 20 000 zł, to wymagana jest reprezentacja łączna Prezesa i Członka Zarządu.
 2. Dla ważności innych dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa. 

Rozdział VI — Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

Wesprzyj „Amici”!

Przekaż swój 1% Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” — KRS 0000100311