Główne cele

 • Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami
 • Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców
 • Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka
 • Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka
 • Popieranie inicjatyw społecznych i innych działań zbieżnych z działalnością statutową stowarzyszenia
 • Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich
 • Rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (psychologiczno-pedagogicznej i prawnej) rodzinom, a w szczególności dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, poprzez:

 • Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami
 • Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców,
 • Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka,
 • Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka,
 • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Socjoterapię:

 • projektowanie, organizowanie i prowadzenie pomocy terapeutycznej dla dzieci,
 • stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego funkcjonowania społecznego,
 • psychoedukacja.

2. Pracę opiekuńczo wychowawczą z dziećmi w celu zapewnienia im odpowiednich warunków rozwoju, a w szczególności:

 • tworzenie bazy lokalowej „ŚWIETLICA JAK DOM”,
 • zabezpieczanie im podczas zajęć podstawowych potrzeb życiowych,
 • pomoc w realizacji obowiązków szkolnych,
 • rozwijanie uzdolnień i umiejętności poprzez motywowanie do kreatywności

3. Prowadzenie zajęć warsztatowych, treningowych i indywidualnych dla dzieci i rodziców.

4. Doradztwo w sprawach kryzysowych i problemowych – Psychologiczny Punkt Wsparcia Dzieci i Rodzin AMICI.

5. Współpracę z instytucjami:

 • szkoły,
 • poradnie specjalistyczne,
 • Opieka Społeczna,
 • policja,
 • sąd.

6. Tworzenie projektów i programów w celu jednoczenia się inicjatyw na rzecz rodzin różnych instytucji zajmujących się pomocą.

7. Podejmowanie ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się działalnością zbieżną z celami stowarzyszenia.

8. Współpracę z organami władzy samorządowo-rządowej.

Wesprzyj „Amici”!

Przekaż swój 1% Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” — KRS 0000100311